Privatumo politika

Registruodamiesi interneto svetainėje www.joaldashop.lt, Jūs patikite UAB „JOALDA“ (toliau – Bendrovė, arba mes)
savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo –
pardavimo JOALDA parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums
galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).
Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek
laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia
informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų
organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo
veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.
Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
– Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
– Mūsų teisėtas interesas;
– Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.
Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas
vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?
1.1. Registracija, patikrinimas, administravimas ir bendravimas
Registracija
Registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų
registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis. Registruodamiesi
Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų
amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.
Anketiniai duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
Duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo
terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes
galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų
reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis?
Pagal Jūsų anketinius duomenis mes interneto svetainėje www.joaldashop.lt sukuriame unikalų profilį, pagal kurį
identifikuosime Jus kaip registruotą interneto svetainės www. joaldashop.lt naudotoją ir kuris suteiks jums galimybę
pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis
sąlygomis.
Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo
duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių
teisių įgyvendinimo ir kt.
Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo
su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas,
jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome
nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus
(netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų
teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą,
atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus
duomenis registracijos formoje interneto svetainėje. Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius savo anketinius duomenis,
prašome susipažinti šios Politikos 5.2 skyriuje.
Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų
registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų
laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

1.2. Jūsų paskyros administravimas
Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą.
Paskyros duomenys:
Duomenų kategorijos Registravimosi interneto svetainėje www.joaldashop.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo
prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP
adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)

Duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo
terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes
galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų
reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūsų sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje www.joaldashop.lt mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse
numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.
1.3. Jūsų pirkimo duomenų tvarkymas
Pirkimo duomenų tvarkymas
Teikdami Jums Paslaugas ir įvairius privalumus – sudarydami ir vykdydami pirkimo pardavimo sutartis, atlikdami
pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate įsigytą prekę), suteikdami nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų registracijos duomenų
taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (toliau – pirkimo duomenys).
Paslaugų administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys:
Duomenų
kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai,
parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai,
kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų
informacija

Duomenų
tvarkymo pagrindas

Jūsų sutikimas naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų
tvarkymo terminas

5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo duomenis?
Pirkimo duomenis mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos
sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t.y. negrįžtamai atsiejame nuo Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus
individualizuojančios informacijos.
Duomenų profiliavimas administruojant Paslaugų teikimą
Administruodami Paslaugų teikimą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens
duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę ir automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant Jūsų profiliavimą.
Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus
požymius (pvz. vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.).
Pavyzdžiui, Jūsų pirkimo duomenų analizę ir profiliavimą mes galime atlikti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos
klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida,
pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti
kainos skirtumą ir pan.).
Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar
panašaus reikšmingo poveikio.
Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte automatizuotai Jūsų duomenų analizei ir profiliavimui šiame Politikos skirsnyje
įvardintu tikslu, mes priimtume ir vertintume tokį Jūsų prieštaravimą. Tačiau, atsižvelgiant į reikalavimus Paslaugų
teikimui, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų
Paslaugomis.
1.4. Pasiūlymų ir informacijos teikimas
Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis,
teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų
partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei
laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes
teikiame Jūsų paskyroje, o taip pat kitais Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis.
Pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris
Duomenų tvarkymo Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją

teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo
terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie
jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums
pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite pasirinkti savo pageidaujamus komunikacijos kanalus per privatumo nustatymus interneto svetainės
www.joaldashop.lt paskyroje. Šiuos nustatymus galite nevaržomai pakeisti bet kuriuo metu.
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus
pranešimų gavimo būdus (kanalus). Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis
Paslaugomis.
Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus
Jeigu pildydami paskyros anketą Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo
tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai
analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.
Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, pirkimų duomenys (įskaitant
pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų
asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo
terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų
suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad
galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus
pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes
naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir
analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus
požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir
naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.
Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų
kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.
Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums
tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime
teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt.
1.5. Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai
Mes nuolat dedame visas pastangas, kad mūsų asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų mūsų
pirkėjų poreikius.
Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:
Duomenų kategorijos Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus,

kiekius, bendrą pirkinių kainą, suteiktų nuolaidų sumą)

Duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant
vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui

Duomenų tvarkymo
terminas

5 metai

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas,
mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir
netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.Duomenų analizė statistikos,
rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų
poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara ir pan.
Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.
1.6. Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas
Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų
atsiliepimus (toliau – Užklausa).
Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris,

elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;
Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas,
reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, lojalumo kortelės numeris, kita Užklausoje pateikiama
informacija;

Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys,
nuotraukos;
Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimui skirtą Pagalbos
liniją.
Duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, o taip pat mūsų
teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų
paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo
terminas

Iki 12 mėnesių

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums
reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip
pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei
pasiūlymus.
Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?
Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame
Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 6 (šešių) mėnesių po Užklausos išsprendimo, tačiau
ne trumpiau kaip:
– Užklausas el. paštu – 6 mėnesius
– Skundus – 12 mėnesių
– Pokalbių telefonu Pagalbos linijoje įrašus – 14 dienų
– Įvertinimus (žvaigždučių saugojimas) – 12 mėnesių
– Facebook asmenines žinutes – 6 mėnesius
Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti
ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis
sprendimas.
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime
arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti
reikalingą laikotarpį.
2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai,
pvz., pildydamas registracijos anketas, o pirkimo duomenis – naudodamasis Paslaugomis.
Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų:
parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami į mūsų klientų
aptarnavimo Pagalbos liniją ir kt.
Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti
reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes Jūsų Užklausos duomenis galime susieti su mūsų turimais ir (ar) nagrinėjant Jūsų
Užklausą surinktais duomenimis, pvz. mes galime pirkimo operacijų duomenis, Jūsų paskyros naudojimo istoriją,
apklausti mūsų darbuotojus ir pan.
3. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti
Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti
duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų,
prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos
paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina
konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų
asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be
mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus
rašytinius susitarimus.
Jeigu teikdami Paslaugas mes suteikiame teisę pasinaudoti mūsų partnerių paslaugomis (pvz., partnerių vykdomų
lojalumo programų teikiamomis naudomis), kai kurie Jūsų duomenys taip pat bus prieinami ir mūsų partneriui, tačiau
tik tokio bendro paslaugų teikimo ar kitokių bendradarbiavimo sąlygų tikslais. Pavyzdžiui, jeigu savo paskyroje
užregistruosite AČIŪ lojalumo kortelės duomenis, po kiekvieno apsipirkimo perduosime mūsų partneriui informaciją
lojalumo taškus, kurie bus suteikti Jūsų paskyroje užregistruotos kortelės turėtojui, vadovaujantis AČIŪ lojalumo
programos sąlygomis.
Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis
draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums

kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški
duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba
priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba
teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą,
pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės
interneto svetainėje www.joaldashop.lt pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su
trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami
svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto
ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje.
4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir
neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti
Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje
toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.
5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų
tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas,
duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų
priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.
Jeigu esate interneto svetainės www.joaldashop.lt paskyros naudotojas, Jūs galite bet kada savo paskyroje susipažinti su
mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz.: patikrinti aktualią anketinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus),
gauti Jums išrašytas sąskaitas faktūras už 12 paskutinių mėnesių.
Jeigu šioje Politikoje, interneto svetainės www.joaldashop.lt paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama arba
pageidaujate gauti pirkimo operacijų istoriją už ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šios
Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais.
5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija
apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti interneto svetainės www.joaldashop.lt paskyroje. Jūs taip pat galite kreiptis į
mus šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume mes.
5.3. Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą
ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime
suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.
Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, taip pat sutikimą dėl duomenų
profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis
Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų.
Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą registracijos
anketą, keisdami sutikimų nustatymus savo paskyroje arba mobiliojoje aplikacijoje arba susisiekę su mumis šios
Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais.
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o
Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname.
Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad
galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5.4. Teisė pateikti skundą
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes
visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks
išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų
prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais
interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek
mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu
interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos
pareigūnui.
5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi
neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens
duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.
Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba
patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.
5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi
neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso
pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų
tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos
pareigūnui.
5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą
Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones,
Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai
mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms,
persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos
pareigūnui.
5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka
Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti
duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus
nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį)
ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą,
mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu),
prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai
duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el.
pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti
Jūsų pateiktą prašymą.
Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo
procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės
pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio
laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio
pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis
priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs
prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės,
apie tai raštu informuodami Jus.
6. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?
Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:
elektroniniu paštu parduotuve@joalda.lt arba telefonu +370 687 41701
Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
UAB „JOALDA“
Juridinio asmens kodas 169200036
Buveinės adresas: Vytauto g. 56, Joniškėlis, LT-39305 Pasvalio r.
7. Kiek saugūs Jūsų duomenys?
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę
informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų
reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės
informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas;
bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.
8. Ilgesnis duomenų saugojimas
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname,
o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir
pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.
Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
9. Slapukai
Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui,
mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų
kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti
apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis,
surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums
užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės
naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.
Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo
naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų
interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę
įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.
Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – Žr. Slapukų politikoje.
Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų
privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų
paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip
galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje
informacijoje –
https://www.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads
10. Politikos galiojimas ir pakeitimai
Ši Politika galioja nuo 2018 m. liepos 20 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame
puslapyje.
11. Politikos taikymas
Politika nėra taikoma kitoms mūsų ar mūsų grupės įmonių teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainė
www. joaldashop .lt ar kitais būdais teikiamų jūsų paklausimų, prašymų ir (ar) skundų administravimas.